Uitnodiging Algemene Leden vergadering

Leden en ouders van leden,

Hierbij nodigen wij u uit om op maandag 12 maart a.s. om 20.00 uur bij te wonen de jaarlijkse

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

 

AGENDA 

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2017
 5. Begroting 2018
 6. Vaststelling contributie 2018/2019
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Bestuursverkiezingen
 10. Activiteiten 2018
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 Betreft agendapunt 9: Aftredend voorzitter; Patricia Klooster; herkiesbaar. Aftredend bestuurslid; Bert Hendriks; herkiesbaar Toetredend bestuursleden; Margriet Blauw, Regina Bakker en Henriet Kisters; allen algemeen lid van het bestuur.

Eventuele kandidaatstelling voor de functie van bestuurslid kan geschieden tot aanvang van de vergadering.

Het jaarverslag is omstreeks 7 maart  digitaal verkrijgbaar bij het secretariaat door een e-mail te sturen naar info@fcmeppelgymnastiek.nl